Kup w przeciągu:

Regulamin

Regulamin

Regulamin OWS

REGULAMIN Ogólnych Warunków Sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie http://www.haft.com.pl
 
Niniejszy regulamin jest zbiorem ogólnych postanowień umownych określających warunki sprzedaży, których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem strony internetowej.
 
SPIS TREŚCI:
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
II. DOSTĘPNE SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.
III. CENA TOWARU.
IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY TOWARU (sposób, termin, koszty usług transportowych).
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO WYŁĄCZENIE.
VIII. PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW.
A. RĘKOJMIA ZA WADY.
B. NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ (dla umów zawartych przed dniem i w dacie 24 grudnia 2014 roku
VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ADR)
MEDIACJA
ARBITRAŻ
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTÓW.
X. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU – sprawy sądowe.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
 
PRZYDATNE LINKI:
NR 1pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
NR 2wzór formularza odstąpienia od umowy
NR 3wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady
NR 4wzór formularza reklamacyjnego – niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów zawartych przed i w dacie 24 grudnia 2014 roku)
 
Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
 
Regulamin niniejszy dokument obejmujący swoim zakresem ogólne postanowienia umowne dotyczące nabycia prezentowanych na stronie internetowej towarów, w tym regulujący kwestię związaną z uprawnieniem do odstąpienia od umowy oraz procesem reklamacyjnym, zwany dalej oraz na stronie internetowej „Regulaminem OWS”.

Sprzedawca – Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą  w Kaliszu, przy ul. Złotej 40, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049446, o numerze Regon 250022261, NIP 618 004 19 36, o kapitale zakładowym 2 188 056, 96 zł, zwana dalej „Sprzedawcą”

DANE KONTAKTOWE, w tym właściwe dla składanych reklamacji:
Adres: ul. Złota 40, 62-800 Kalisz
e-mail: sklep@haft.com.pl
telefon: (+48) 62 768 66 00

Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http:// www.haft.com.pl, zwana dalej „stroną internetową”.

Sklep internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany dalej „sklepem internetowym”.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę towaru.
Towar/produkt – prezentowany w sklepie internetowym asortyment w postaci firan metrażowych, konfekcji, wyrobów haftowanych i gipiurowych stanowiący przedmiot umów sprzedaży w ramach zawieranych umów na odległość.

Konsument - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna  dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 
I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. za pomocą strony internetowej działającej w domenie http://www.haft.com.pl prowadzi sprzedaż elementów wyposażenia wnętrz (firany metrażowe, konfekcja, wyroby haftowane i gipiurowe).

3. W ramach zawieranych umów,  których mowa w pkt 2, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność zamówionego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę.
 
II
DOSTĘPNE SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 
1. Zamówienie na prezentowane w sklepie internetowym towary można składać za pomocą:
- strony internetowej i zamieszczonych na niej elektronicznych formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną)
- poczty e-mail pod adresem: sklep@haft.com.pl
- telefonicznie pod numerami: (+48) 62 768 68 69 lub (+48) 62 768 68 67

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

4. Dla przyjęcia a następnie realizacji złożonego zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
- Imię i nazwisko,
- adres do korespondencji/dostawy
- adres e-mail,
- numer telefonu.

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź  telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :
- interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,
- cenie towaru,
- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.
 
6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 
7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 
8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych  Klienta, typu wybranej przez Klienta przesyłki, sposobie płatności oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 
9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.?
 
10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:?wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@haft.com.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).

11. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.
 
III
 CENA TOWARU
 
1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale: V niniejszego Regulaminu.
 
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.
 
IV
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
 
1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową lub płatność gotówką):
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy:
mBANK  O/ KALISZ
Numer

31 1140 1993 0000 3498 1000 1007

, prosimy o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia.
b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto, jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności „za pobraniem”, konsument płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera, w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 
V
INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY TOWARU
(sposób, termin, koszty usług transportowych)
 
1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej GLS.

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym,  obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

3. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w procesie składania zamówienia.

4. Termin  związany z dostarczeniem zamówionych towarów, w zależności od wybranego sposobu dostawy, wynosi:
- paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 24 godzin po nadaniu przesyłki,
- realizacja dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia (formularz) na stronie internetowej:
Poczta Polska - 16,50 zł (brutto)
Kurier GLS - 13,99 zł (brutto)
Poczta Polska (Za pobraniem) - 18,50 zł (brutto)
Kurier GLS (Za pobraniem) - 16,50 zł (brutto)
 
W przypadku wartości zamówienia na kwotę 300 złotych lub wyższą koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka)
 
6. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy pod niżej wskazanym adresem: Fabryka Firanek i Koronek „Haft” Spółka Akcyjna, Dział Sprzedaży Wysyłkowej, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00. -15.00 Przy odbiorze klient nie ponosi opłat związanych  z osobistym odbiorem towaru.

VI
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO WYŁĄCZENIE
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:
a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:
a) pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.
Biuro Sprzedaży Wysyłkowej
 ul. Złota 40,
62-800 Kalisz
b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@haft.com.pl,
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy,

3. Konsument ma możliwość również skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest obowiązkowe i  nie wpływa na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b (adres e-mail), Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
a) sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pokryte przez niego koszty transportu związane z dostarczeniem towaru,
b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.
Biuro Sprzedaży Wysyłkowej
 ul. Złota 40,
62-800 Kalisz

7. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 6 lit a.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

WYŁĄCZENIE ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem umowy sprzedaży jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i dostosowany do jego indywidulanych potrzeb a tj. firany na określony wymiar czy wg określonego przez konsumenta wzoru, a także inne towary wykonywane wg określonej przez konsumenta specyfikacji (projektu) a niewystępujące w standardowym katalogu towarów (wzorników) prezentowanych na stronie sklepu internetowego. 
 
VII
PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW
A. Rękojmia za wady
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 
3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.
 
5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym  w pkt 3 powinien wskazać:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) opis ujawnionej wady (na czym polega),
f) żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,
 
6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi  w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:
a) wymiana towaru na nowy.
b) naprawa,
c) obniżenie ceny,
d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.
 
7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.
 
8.Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
 
9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft”  S.A.
Biuro Sprzedaży Wysyłkowej
ul. Złota 40,
62-800 Kalisz
b) za pomocą poczty e-mail: sklep@haft.com.pl
c) telefonicznie pod numerem: (+48) 627 68 68 69 lub (+48) 627 68 68 67

10. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.
Biuro Sprzedaży Wysyłkowej
ul. Złota 40,
62-800 Kalisz
 
11. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.
 
B. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
1.W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą i w dacie 24 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi, termin ten biegnie na nowo  w razie wymiany towaru.
 
3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.
 
4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, może on żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Konsument  nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
 
5.Konsument  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego  z umową. Zawiadomienia o niezgodności towaru można dokonać:
-  poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy  sklep@haft.com.pl,
-  pisemnie na poniższy adres Sprzedawcy:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.
Biuro Sprzedaży Wysyłkowej
ul. Złota 40,
62-800 Kalisz
- telefonicznie pod numerami: (+48) 62 768 68 69 lub 62 768 68 67.
 
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie  telefonicznie.
 
8. W przypadku niezgodności towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

VIII
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
(mediacja, arbitraż, bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów)
 
1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w związku z zawartymi umowami sprzedaży (ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów).

2. Do sposobów, o których mowa w pkt. 1, gdzie rozstrzyganie ewentualnych sporów następuje bez udziału sądu powszechnego należą:. mediacja i arbitraż (sąd polubowny).
 
A. MEDIACJA
1.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 lit. A wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
 
B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI
1. Konsumenci mają możliwość skorzystania ze stałych polubownych - sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 1 lit. B,  określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 
C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA
1.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/
 

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 
IX
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU – sprawy sądowe
 
1. Ewentualne spory powstałe na skutek zawartych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy .
 
3. Przedstawione na stronie internetowej regulaminy, szata graficzna, zdjęcia, treść w tym opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
 
X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
- ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedawca z ważnych powodów dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności wynikających z:
- nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
- zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
- zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia.

7. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin OWS aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

8. Treść niniejszego Regulaminu OWS można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.haft.com.pl

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 sierpnia  2015 roku.
 
Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie www.haft.com.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).Regulamin został przygotowany przez firmę prawniczą: 
 
------------------------

Regulamin e-usług

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług)
 
Niniejszy Regulamin jest zbiorem postanowień umownych określającym zasady elektronicznego świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.haft.com.pl

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne.
II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
IV. Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
V. Usługa polegająca na zawarciu umowy sprzedaży w trybie online.
VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu newsletter.
VII. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
VIII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
X. Punkt kontaktowy.
XI. Postanowienia końcowe.
 

Słownik pojęć użytych w Regulaminie:
 

Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany w dalszej części regulaminu oraz na stronie internetowej „Regulaminem” lub zamiennie „Regulaminem e-usług”.
 
Usługodawca - Fabryka Firanek i Koronek „Haft” Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy o numerze KRS: 0000049446, wysokość kapitału zakładowego: 2.193.667, 20 PLN (siedziba spółki: ul. Złota 40, 62-800 Kalisz), NIP 618-004-19-36; adres poczty elektronicznej office@haft.com.pl numer telefonu: (+48) 62 768 66 00, zwany w dalszej części Regulaminu oraz na stronie internetowej „Usługodawcą” lub „Fabryką Firanek i Koronek Haft S.A.”
 
Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.
ul. Złota 40
62-800 Kalisz

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http:// www.haft.com.pl, zwana w dalszej części Regulaminu „stroną internetową”

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”.

Elektroniczny formularz rejestracji – graficzny interfejs umożliwiający założenie konta w sklepie internetowym.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej.

System teleinformatycznyzespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Konto -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone/podane przez niego w procesie zakładania konta, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

Login - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika założonego konta.

Hasło ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do konkretnego konta z przypisanym mu loginem.

Usługobiorca  – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 

I. Postanowienia ogólne
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego w domenie: http://www.haft.com.pl oraz jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.

3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm) w tym innego oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści bezprawnych.
 

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego
 

1.Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
- prowadzeniu konta w sklepie internetowym,
- zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, w tym innych środków porozumiewania się na odległość (aktywna poczta e-mail),
- subskrypcji biuletynu newsletter.

2.Usługa polegająca na prowadzeniu konta ma charakter bezterminowy i może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w każdym czasie.

3.Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa potwierdzam zakup”.
 

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca


1.Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do Internetu.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
b) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
c) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
d) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
e) Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
f) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 

IV. Warunki założenia konta w sklepie internetowym  w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną
 

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta, które umożliwia składanie zamówień.

2. Aby dokonać rejestracji należy wybrać interesujący Usługobiorcę produkt klikając na jego zdjęcie.

3. Po wybraniu produktu Usługobiorca rozpoczyna proces składania zamówienia, a także rejestracji jako nowego użytkownika, klikając na liczbę towaru a następnie checkbox dodaj do koszyka”.

4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, system wyświetla informację o możliwości kontynuacji zakupów lub przejścia do realizacji zamówienia.

5. Aby kontynuować proces rejestracji należy kliknąć ikonę Przejdź do składania zamówienia”.

6. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt 5, system przekierowuje do dwóch sposobów złożenia zamówienia:
- z możliwością utworzenia konta (ikona ZAŁÓŻ KONTO),
- za pomocą utworzonego konta (logowanie dla zarejestrowanych)

7. Rejestracja nowego użytkownika rozpoczyna się z momentem wpisania adresu e-mail oraz utworzonego indywidualnie hasła, a następnie kliknięcia na checkbox ZAŁÓŻ KONTO”.

8. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 7, należy wypełnić pola formularza rejestracyjnego wskazującego następujące dane:
- Imię i nazwisko,
- e-mail,
- hasło,
- adres korespondencyjny/dostawy,
- numer telefonu,

9. Rejestracja nowego użytkownika zostaje zakończona z procesem składania zamówienia.

10. W kolejnych etapach logowania na stronie sklepu internetowego należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji adres e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło.


V. Usługa polegająca na zawarciu umowy sprzedaży w trybie on-line
 

Elektroniczny formularz zamówienia

1.Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.

2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem dodaj do koszyka”.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3 należy kliknąć przycisk „przejdź do składania zamówienia ”, który przekierowuje do trzech sposobów złożenia zamówienia:
- z możliwością utworzenia konta (ikonka „ZAŁÓŻ KONTO”),
- za pomocą utworzonego konta („ logowanie dla zarejestrowanych”),
- bez konieczności rejestracji i za pomocą dostępnego elektronicznego formularza zamówienia.

4. Wybór opcji formularza zamówienia powoduje wyświetlenie się na monitorze pól z koniecznością ich uzupełnienia o wymagane dane osobowe opisane w rozdziale IV pkt 8.

5. W elektronicznym formularzu zamówienia istnieje możliwość naniesienia uwag w zakresie składanego zamówienia, w odpowiednio w tym celu oznaczonym polu z dogodną edycją tekstu.

6. Po wypełnieniu danych, a by móc kontynuować zamówienie należy kliknąć przycisk Przejdź do składania zamówienia”. System wyświetla zestawienie podanych danych osobowych.

7. W kolejnych etapach Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu dostawy a także formy płatności za zamówione towary.

8. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy), finalizuje kliknięcie na przycisk Potwierdzam zakup

9. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

Aktywna poczta e-mail

1. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:
- podanie towaru, w tym określenie jego gatunku a także zamawianej ilości,
- cenie za wskazany towar,
- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt oraz sposobem jego dostawy (zgodnie z udostępnionymi w tym zakresie wariantami opisanymi na stronie internetowej oraz regulaminach)
- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych  Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu newsletter
 

1.Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie checkboxa z oświadczeniem:
Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.haft.com.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Fabrykę Firanek i Koronek „Haft” S.A. dla celów subskrypcji Newslettera”,

2. Na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem aktywacyjnym o następującej treści:
Ze strony naszego sklepu internetowego została wysłana prośba dodania tego adresu e-mail do listy newslettera, aby to potwierdzić prosimy kliknąć na poniższy link:
http://haft.com.pl/newsletter
Z prenumeraty naszego Newslettera możesz zrezygnować w każdym czasie. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawienia. Zgoda na subskrypcję może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter.

3. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail Usługobiorcy dla celów subskrypcji Newslettera możliwe jest w każdym czasie.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, którego wzór udostępniony został w dokumencie polityka prywatności.
 

VII. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych
 

1.W trakcie  składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” Usługobiorca ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

2. W przypadku wykrycia błędu w złożonym zamówieniu, Klient ma prawo dokonywania zmian do momentu skompletowania i przekazania przesyłki z zamówionym Towarem kurierowi.

4. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@haft.com.pl  lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 62 768 68 69 lub 62 768 68 67.

5. Usługodawca po dokonaniu korekty w złożonym zamówieniu przesyła wiadomość e-mail, na adres Usługobiorcy, zawierającą potwierdzenie wprowadzonym zmian w złożonym zamówieniu.
 

VIII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym
 

1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: sklep@haft.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Złota 40, 62-800 Kalisz).

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2.Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@haft.com.pl lub też telefonicznie pod numerem  (+48) 62 768 68 69 lub 62 768 68 67 , a także na poniższy  adres korespondencyjny:
Fabryka Firanek i Koronek „Haft” Spółka Akcyjna
Biuro Sprzedaży Wysyłkowej
 ul. Złota 40, 62-800 Kalisz

3. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i okoliczności związane z wystąpieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego.

4. Usługodawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie  telefonicznie.
 

X. Dane osobowe
 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą  z dnia z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej,
- adres dostawy - ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj,
- numer telefonu

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 są niezbędne dla przyjęcia a następnie realizacji złożonego zamówienia.

5. W celu realizacji zamówienia sklep internetowy udostępnia dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu,  firmie kurierskiej Siódemka oraz Poczcie Polskiej, w związku z doręczeniem przesyłki zamówionego Towaru.

6. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

7. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  

  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2.  niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

8. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

9. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


XI. Punkt kontaktowy
 

1.Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.
 

XII. Postanowienia końcowe
 

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności,  w przypadku:
- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.haft.com.pl, mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

5. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.

6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.sklep.haft.com.pl.

8. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.haft.com.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy  niniejszy regulamin zostanie mu udostępniony w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2015 roku.
 

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl